Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Dnia 10 maja 2018 r. także Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ochronie danych osobowych.

Powyższe przepisy wprowadzają liczne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, w tym nakazują zapewnienie informacji w zakresie wszelkich operacji na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów danych. W związku z tym, wypełniając zadania, wynikające z art. 13 ww. Rozporządzenia, poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Okno na Wschód, ul. Legionowa 14/16/101, 15-099 Białystok, NIP: 5423108836, REGON: 20024140100000, KRS: 0000315490, e-mail: fundacja@onw.org.pl

Jak się z nami kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail, wskazanej dla administratora danych osobowych.

Jak weszliśmy w posiadanie danych osobowych?

Dane osobowe, które przetwarza administrator pozyskiwane są w związku z realizacją projektu „Podlaskie Lokalnie”, w szczególności podczas: spotkań informacyjnych, przyjmowania wniosków od beneficjentów, doradztwa indywidualnego i kontaktów roboczych w celu udzielania wyjaśnień do realizowanego projektu lub prowadzonego naboru, naboru ekspertów do oceny wniosków itp.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów?

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), który stanowi, że „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”. Niekiedy podstawą przetwarzania jest także art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, który stanowi, że „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:

Każdy, kogo dane osobowe przetwarza administrator ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdy ma także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Administrator udostępnia dane wnioskodawców ekspertom dokonującym oceny wniosków. Ponadto dane osobowe pozyskane w trakcie realizacji projektu będą udostępniane również instytucji finansującej projekt, tj.: Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – instytucji finansującej program FIO.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskane w ramach projektu, administrator będzie przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym zakończono realizację projektu, czyli do dnia 31 grudnia 2025 r., co wynika z postanowień umowy na realizację projektu.

Czy administrator przekazuje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dotychczasowa praktyka wskazuje, że nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy administrator przetwarza dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa osób, których one dotyczą?

Administrator nie przetwarza danych w powyższy sposób.