loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy wkład własny jest obowiązkowy?

W projekcie Podlaskie Lokalnie nie przewiduje się obowiązkowego wnoszenia przez Wnioskodawców wkładu własnego finansowego. W przypadku grup nieformalnych bez Patrona wnoszenie wkładu własnego finansowego jest niemożliwe.

O jaką kwotę może ubiegać się Wnioskodawca?

Wnioskodawca może się ubiegać się o środki w wysokości do 5.000 zł. Minimalna kwota dofinansowania w konkursie na Inicjatywę Lokalną wynosi 2.500 zł. W przypadku konkursu na rozwój instytucjonalny minimalna kwota dofinansowania wynosi 3.500 zł.

Czy jest wskazany termin realizacji Inicjatyw oraz działań związanych z rozwojem instytucjonalnym?

Tak. Inicjatywa, która otrzyma dofinansowanie musi być zrealizowana w terminie wskazanym w Regulaminach dotyczących poszczególnych konkursów.

Czy organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą może ubiegać się o dofinansowanie?

Tak. Prowadzenie działalności gospodarczej nie stanowi przeszkody w otrzymaniu dotacji, o ile spełnione są pozostałe wymagania spoczywające na Wnioskodawcy.

Jak należy złożyć wniosek?

Wnioski można składać wyłącznie w formie on-line poprzez Generator wniosków. Wnioskodawca musi założyć konto, zalogować się w generatorze, wypełnić wszystkie wymagane rubryki w ofercie oraz wysłać wniosek w wersji elektronicznej. Uwaga! Link aktywacyjny konta w Generatorze może trafić do skrzynki ze spamem. Proszę sprawdzić uważnie!

Czy Wnioskodawca musi złożyć wniosek w wersji papierowej?

Nie, wymagany jest wyłącznie wniosek elektroniczny, którego złożenie możliwe jest poprzez Generator. Wyłącznie w przypadku zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków, ich realizatorzy muszą wydrukować swoją ofertę i dostarczyć w formie załącznika wraz z umową.

Jaka może być tematyka Inicjatywy?

Tematyka projektu może być dowolna i powinna zależeć ona od obszaru zainteresowania działań misyjnych realizatorów lub potrzeb społeczności lokalnej. Temat projektu musi być zgodny ze wskazanymi w Regulaminie Konkursu obszarami działalności pożytku publicznego i aktywizował lokalne społeczności lub służył rozwojowi organizacji.

Ile czasu ma trwać Inicjatywa?

Inicjatywa może być realizowana w formie jednodniowego wydarzenia, kilkudniowego wydarzenia lub cyklu wydarzeń. Musi być jednak realizowana w ramach czasowych określonych w Regulaminie.

Czy jest możliwość skonsultowania wniosku?

Tak. Pomocy merytorycznej udziela kadra projektu. Uwaga! Zadaniem kadry jest wspieranie Wnioskodawców w procesie aplikacji na konkurs Podlaskie Lokalnie oraz służenie radą w zakresie formalnej zgodności wniosku oraz Wnioskodawcy z Regulaminem, pomoc w zakresie funkcjonalności Generatora wniosków oraz odpowiadanie na konkretne pytania dotyczące pomysłu. Kadra nie może pomagać konstruować wniosku, opisywać poszczególnych elementów wniosku oraz dokonywać jego faktycznej oceny – tej ostatniej będą dokonywać niezależni eksperci.

Czy wskazane w budżecie kwoty powinny dotyczyć kwot netto, czy brutto?

W przypadku, kiedy organizacja składająca wniosek nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty są kosztami brutto. W sytuacji, gdy organizacja ma możliwość odzyskania podatku VAT, budżet powinien być tworzony w oparciu o kwoty netto.

Czy Wnioskodawca musi posiadać subkonto przeznaczone do realizacji dotacji?

Organizacja nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.

Czy kwalifikowane będą wydatki poniesione ze środków własnych, w trakcie trwania Inicjatywy, ale przed otrzymaniem dotacji?

Jeżeli wydatki poniesione są w okresie kwalifikowalności wskazanym w podpisanej Umowie, czyli w trakcie trwania Inicjatyw, to jak najbardziej są kwalifikowalne, nawet jeśli dotacja nie została jeszcze przekazana.

W jaki sposób wypłacane są środki dla Wnioskodawcy?

Młodej Organizacji Pozarządowej oraz grupie nieformalnej bez Patrona środki z dotacji zostaną przesłane przez Operatora na wskazane konto w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. Grupom nieformalnym bez Patrona środki z dotacji nie zostaną przekazane, zaś poniesione koszty będą np. refundowane w oparciu o przedstawione faktury.

Czy ze środków pozyskanych z Programu Podlaskie Lokalnie można zakupić środek trwały?

W myśl Regulaminu Konkursu Podlaskie Lokalnie nie ma możliwości zakupu środka trwałego. Zwracamy jednak uwagę, że o tym, co może być uznane za środek trwały, a co nie, stanowi polityka rachunkowości Wnioskodawców. Operatorzy Podlaskie Lokalnie interpretując przepisy o rachunkowości oraz o podatku dochodowym, za środek trwały uznają składnik majątkowy przekraczający jednostkową wartość zakupu 10 000 zł. Składnik majątkowy o niższej wartości w myśl Regulaminu Podlaskie Lokalnie nie jest środkiem trwałym, o ile nie stanowi inaczej polityka rachunkowości Wnioskodawcy.

Co się dzieje po zakończeniu Inicjatywy z dziełem stworzonym w trakcie jego realizacji?

Jeśli chodzi o dzieła, które zostały stworzone przez uczestników projektu, to takie dzieło może pozostać u członków grupy nieformalnej.

Czy stworzony lub zakupiony w ramach Inicjatywy sprzęt może być przekazany?

Tak,może. Realizatorzy muszą być właścicielami pozyskanego w ramach dotacji sprzętu przez 5 lat od dnia zakupu, jednak mogą taki sprzęt np. przekazać w użyczenie (poprzez umowę) grupie nieformalnej, przy czym ważym jest aby w takiej umowie zapisać, że sprzęt może być wykorzystywany do celów społecznych tzn. zgodnie z potrzebami, z jakimi został zakupiony w ramach dotacji, tak żeby nie stał się prywatną „własnością” biorącego w użyczenie.

Jak interpretować zapis dotyczący sumy przychodów Młodej Organizacji Pozarządowej?

Zapis dotyczący sumy przychodów Młodej Organizacji Pozarządowej należy interpretować następująco:

  1. Jeżeli organizacja została zarejestrowana przed rokiem złożenia wniosku (ale nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku – w innym wypadku nie spełnia kryteriów Młodej Organizacji Pozarządowej) – wówczas suma przychodów za ostatni zamknięty rok obrotowy nie może przekraczać 30 000zł;
  2. Jeżeli organizacja została zarejestrowana w roku złożenia wniosku – wówczas dotychczasowa (do dnia złożenia wniosku) suma przychodów nie może przekraczać 30 000zł.

Czy parafie mogą być Patronami grup nieformalnych?

Tak, parafie mogą być Patronami grup nieformalnych, ponieważ są podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 UoDPPiW.

Skip to content