Czy wkład własny jest obowiązkowy?

W projekcie Podlaskie Lokalnie nie przewiduje się obowiązkowego wnoszenia przez Wnioskodawców wkładu własnego.

O jaką kwotę może ubiegać się Wnioskodawca?

Wnioskodawca może się ubiegać się o środki w wysokości do 5.000 zł w przypadku konkursu na Inicjatywy Lokalne oraz 4.000 zł w przypadku Rozwoju Instytucjonalnego. Minimalna kwota dofinansowania w konkursie na Inicjatywę Lokalną wynosi 1.500 zł. W przypadku konkursu na rozwój instytucjonalny minimalna kwota dofinansowania wynosi 2.500 zł.

Czy jest wskazany termin realizacji Inicjatyw oraz działań związanych z rozwojem instytucjonalnym?

Tak. Projekt, który otrzyma dofinansowanie musi być zrealizowany w terminie wskazanym we wniosku. Ogólne terminy realizacji zawarte są w ogłoszeniach dotyczących poszczególnych konkursów.

Czy organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą może ubiegać się o dofinansowanie?

Tak. Prowadzenie działalności gospodarczej nie stanowi przeszkody w otrzymaniu dotacji, o ile spełnione są pozostałe wymagania spoczywające na Wnioskodawcy.

Jak należy złożyć wniosek?

Projekty można składać wyłącznie w formie on-line poprzez generator wniosków. Wnioskodawca musi założyć konto, zalogować się w generatorze, wypełnić wszystkie wymagane rubryki w konkursie oraz wysłać wniosek w wersji elektronicznej. Uwaga! Link aktywacyjny konta w Generatorze może trafić do skrzynki ze spamem.

Czy Wnioskodawca musi złożyć wniosek w wersji papierowej?

Nie. Wymagana jest wyłącznie wersja elektroniczna, która dostępna jest w generatorze. Wyłącznie zakwalifikowane wnioski do dotacji muszą wydrukować swoją ofertę i przesłać w formie papierowej jako załącznik wraz z podpisaną umową.

Jaki jest termin składania wniosku w najbliższym konkursie?

Projekty można składać w terminie wskazanym w ogłoszeniu do poszczególnych konkursów. Okres trwania naborów wynosi minimum 21 dni.

Jaka może być tematyka projekt?

Tematyka projektu jest dowolna i zależy ona od zainteresowań Realizatorów lub potrzeb społeczności lokalnej na terenie gdzie działania będą realizowane. Temat projektu musi być zgodny ze wskazanymi w Regulaminie obszarami działalności pożytku publicznego oraz służyć rozwojowi organizacji.

Ile czasu ma trwać projekt?

Projekt może być realizowany w formie jednodniowego wydarzenia, kilkudniowego wydarzenia lub cyklu wydarzeń. Musi być jednak realizowany w ramach czasowych określonych we wniosku.

Czy jest możliwość skonsultowania wniosku?

Tak. Pomocy merytorycznej udziela kadra projektu.

Uwaga! Zadaniem kadry jest wspieranie Wnioskodawców w procesie aplikacji na konkurs Podlaskie Lokalnie oraz służenie radą w zakresie formalnej zgodności wniosku oraz Wnioskodawcy z Regulaminem, pomoc w zakresie funkcjonalności Generatora wniosków oraz odpowiadanie na konkretne pytania dotyczące pomysłu. Kadra nie może pomagać konstruować wniosku, opisywać poszczególnych elementów wniosku oraz dokonywać jego faktycznej oceny – tej ostatniej będą dokonywać niezależni eksperci.

Czy wskazane w budżecie kwoty powinny dotyczyć kwot netto, czy brutto?
W przypadku, kiedy organizacja składająca wniosek nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty są kosztami brutto. W sytuacji, gdy organizacja ma możliwość odzyskania podatku VAT, budżet powinien być tworzony w oparciu o kwoty netto.
Czy Wnioskodawca musi posiadać subkonto przeznaczone do realizacji dotacji?

Organizacja nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.

Czy kwalifikowane będą wydatki poniesione ze środków własnych, w trakcie trwania projektu, ale przed otrzymaniem dotacji?

Jeżeli wydatki poniesione są w okresie kwalifikowalności wskazanym w podpisanej Umowie, czyli w trakcie trwania projektu, to jak najbardziej są kwalifikowalne, nawet jeśli dotacja nie została jeszcze przekazana.

W jaki sposób wypłacane są środki dla Wnioskodawcy?

Młodej organizacji pozarządowej oraz grupie nieformalnej bez Patrona środki z dotacji zostaną przesłane przez Operatora na wskazane konto w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy z Operatorem. Grupom nieformalnym bez wsparcia organizacji pozarządowej poniesione koszty będą refundowane w oparciu o przedstawione faktury.

Czy ze środków pozyskanych z Programu Podlaskie Lokalnie można zakupić środek trwały?

W myśl Regulaminu Konkursu Podlaskie Lokalnie nie ma możliwości zakupu środka trwałego. Zwracamy jednak uwagę, że o tym, co może być uznane za środek trwały, a co nie, stanowi polityka rachunkowości Wnioskodawców. Operatorzy Podlaskie Lokalnie interpretując przepisy o rachunkowości oraz o podatku dochodowym, za środek trwały uznają składnik majątkowy przekraczający jednostkową wartość zakupu 10 000 zł. Składnik majątkowy o niższej wartości w myśl Regulaminu Podlaskie Lokalnie nie jest środkiem trwałym, o ile nie stanowi inaczej polityka rachunkowości Wnioskodawcy.

Co się dzieje po zakończeniu projektu z dziełem stworzonym w trakcie jego realizacji?

Jeśli chodzi o dzieła, które zostały stworzone przez uczestników projektu, to takie dzieło może pozostać u członków grupy nieformalnej.

Czy stworzony lub zakupiony w ramach projektu sprzęt może być przekazany?

Może. Jeśli chodzi o kwestię przekazania sprzętu to Państwo musicie być jego właścicielami przez 5 lat od dnia zakupu, jednak możecie taki sprzęt przekazać w użyczenie (poprzez umowę) grupie nieformalnej, przy czym ważne jest aby w takiej umowie zapisać, że sprzęt ma być wykorzystywany do celów społecznych tzn. zgodnie z potrzebami z jakim został zakupiony w ramach dotacji, tak żeby nie stał się prywatną „własnością” biorącego w użyczenie.

Jak interpretować zapis dotyczący sumy przychodów Młodej Organizacji Pozarządowej?

Zapis dotyczący sumy przychodów Młodej Organizacji Pozarządowej należy interpretować następująco:

1. Jeżeli organizacja została zarejestrowana przed 2020 rokiem (ale nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia Wniosku – w innym wypadku nie spełnia kryteriów Młodej Organizacji Pozarządowej w myśl Regulaminu Konkursu Podlaskie Lokalnie) – wówczas suma przychodów za ostatni rok obrotowy – w tym wypadku rok 2019, nie może przekraczać 25 000zł;

2. Jeżeli organizacja została zarejestrowana w 2020 roku – wówczas dotychczasowa suma przychodów nie może przekraczać 25 000zł.

Czy Koła Gospodyń Wiejskich są uprawnione do aplikowania w ramach konkursu Podlaskie Lokalnie oraz kiedy spełniają kryteria Młodej Organizacji Pozarządowej?

W myśl Ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich (Dz. U. z 2018 r poz. 2212) oraz Regulaminu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, koła gospodyń wiejskich wypełniają definicję organizacji pozarządowej zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z tym, że po wejściu ww. Ustawy, koła gospodyń wiejskich mogą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz rejestrze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o tym, czy dane koło spełnia kryterium Młodej Organizacji Pozarządowej decydują:

a) w przypadku posiadania wpisu w ww. rejestrach jednocześnie, decyduje data wpisu do KRS;

b) w przypadku likwidacji stowarzyszenia (wpisanego do KRS) i wpisania do rejestru ARiMR, decyduje data wpisu do rejestru ARiMR.

Co więcej, same członkinie Zarządów KGW, należy traktować tak samo, jak członków zarządów innych podmiotów tj. nie mogą one wchodzić w skład grup nieformalnych.