loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

O jaką kwotę może ubiegać się Wnioskodawca?

Wnioskodawca może się ubiegać się o środki w wysokości do 7 000 zł.

Czy jest wskazany termin realizacji Inicjatyw?

Tak. Inicjatywa, która otrzyma dofinansowanie musi być zrealizowana w terminie wskazanym w Regulaminach dotyczących poszczególnych konkursów.

Kto może aplikować jako Lokalna Organizacja Pozarządowa?

Lokalna Organizacja Pozarządowa musi spełnić łącznie dwa warunki:

  • siedziba organizacji znajduje się na obszarze województwa podlaskiego;
  • suma przychodów za ostatni zamknięty rok obrotowy nie może przekraczać kwoty 50 000 złotych.

Jeżeli organizacja została zarejestrowana w bieżącym roku – wówczas dotychczasowa (do dnia złożenia wniosku) suma przychodów nie może przekraczać 50 000 złotych.

Jakie warunki musi spełnić członek grupy nieformalnej?

Członek grupy nieformalnej musi być mieszkańcem województwa podlaskiego. Uwaga! Liczy się faktyczne miejsce zamieszkania, a nie meldunek!

Członek grupy nieformalnej nie może należeć do organów statutowych jakiejkolwiek organizacji pozarządowej (niemniej może być członkiem zwykłym Stowarzyszenia).

Ponadto, członek grupy nieformalnej nie może być powiązany rodzinnie z członkami organów statutowych Patrona.

Czy Parafie i Ochotnicze Straże Pożarne mogą być Patronami grup nieformalnych?

Tak, zarówno Parafie, jak i Ochotnicze Straże Pożarne mogą być Patronami grup nieformalnych, ponieważ są podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 UoDPPiW.

Czy budżet projektu jest ograniczony limitami?

Tak, istnieje limit na koszty administracyjne. Nie może on przekroczyć 15% całkowitej kwoty dotacji. W ramach kosztów administracyjnych można m.in. zaangażować koordynatora projektu czy też zapewnić obsługę księgową. W ramach tej pozycji można również zakupić materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania.

Czy wkład własny jest obowiązkowy?

W projekcie Podlaskie Lokalnie nie przewiduje się obowiązkowego wnoszenia przez Wnioskodawców wkładu własnego finansowego. W przypadku grup nieformalnych bez Patrona wnoszenie wkładu własnego finansowego jest niemożliwe.

Czy organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą może ubiegać się o dofinansowanie?

Tak. Prowadzenie działalności gospodarczej nie stanowi przeszkody w otrzymaniu dotacji, o ile spełnione są pozostałe wymagania spoczywające na Wnioskodawcy.

Jak należy złożyć wniosek?

Wnioski można składać wyłącznie w formie on-line poprzez Generator wniosków. Wnioskodawca musi założyć konto, zalogować się w generatorze, wypełnić wszystkie wymagane rubryki w ofercie oraz wysłać wniosek w wersji elektronicznej.

Uwaga! Link aktywacyjny konta w Generatorze może trafić do skrzynki ze spamem. Proszę sprawdzić uważnie!

Czy Wnioskodawca musi złożyć wniosek w wersji papierowej?

Nie, wymagany jest wyłącznie wniosek elektroniczny, którego złożenie możliwe jest poprzez Generator. Wyłącznie w przypadku zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków, ich realizatorzy muszą wydrukować swoją ofertę i dostarczyć w formie załącznika wraz z umową.

Jaka może być tematyka Inicjatywy?

Tematyka projektu może być dowolna i powinna zależeć ona od obszaru zainteresowania działań misyjnych realizatorów lub potrzeb społeczności lokalnej. Temat projektu musi być zgodny ze wskazanymi w Regulaminie Konkursu obszarami działalności pożytku publicznego oraz celami statutowymi organizacji pozarządowej w przypadku jej aplikacji. Projekt ma przede wszystkim aktywizować lokalną społeczność.

Ile czasu ma trwać Inicjatywa?

Inicjatywa może być realizowana w formie jednodniowego wydarzenia, kilkudniowego wydarzenia lub cyklu wydarzeń. Ramy graniczne wyznacza czas realizacji podany każdorazowo w Regulaminie Konkursu.

Czy jest możliwość skonsultowania wniosku?

Tak. Pomocy merytorycznej udziela kadra projektu. Uwaga! Zadaniem kadry jest wspieranie Wnioskodawców w procesie aplikacji na konkurs Podlaskie Lokalnie oraz służenie radą w zakresie formalnej zgodności wniosku oraz Wnioskodawcy z Regulaminem, pomoc w zakresie funkcjonalności Generatora wniosków oraz odpowiadanie na konkretne pytania dotyczące pomysłu. Kadra nie może pomagać konstruować wniosku, opisywać poszczególnych elementów wniosku oraz dokonywać jego faktycznej oceny – tej ostatniej dokonują niezależni eksperci.

Czy wskazane w budżecie kwoty powinny dotyczyć kwot netto, czy brutto?

W przypadku, kiedy organizacja składająca wniosek nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty są kosztami brutto. W sytuacji, gdy organizacja ma możliwość odzyskania podatku VAT, budżet powinien być tworzony w oparciu o kwoty netto.

Czy Wnioskodawca musi posiadać subkonto przeznaczone do realizacji dotacji?

Organizacja nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.

Czy można ponosić wydatki ze środków własnych przed otrzymaniem dotacji?

Jeżeli wydatki poniesione są w trakcie okresu realizacji Inicjatywy wskazanym we wniosku, to jak najbardziej są kwalifikowalne, nawet jeśli dotacja nie została jeszcze przekazana. Po otrzymaniu środków należy przeprowadzić refundację przed upływem końca okresu realizacji.

W jaki sposób wypłacane są środki dla Wnioskodawcy?

Lokalnej Organizacji Pozarządowej oraz grupie nieformalnej bez Patrona środki z dotacji zostaną przesłane przez Operatora na wskazane konto w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. Grupom nieformalnym bez Patrona środki z dotacji nie zostaną przekazane, zaś poniesione koszty będą np. refundowane w oparciu o przedstawione faktury.

Czy ze środków pozyskanych z Programu Podlaskie Lokalnie można zakupić środek trwały?

W myśl Regulaminu Konkursu Podlaskie Lokalnie nie ma możliwości zakupu środka trwałego. Zwracamy jednak uwagę, że o tym, co może być uznane za środek trwały, a co nie, stanowi polityka rachunkowości Wnioskodawców. Operatorzy Podlaskie Lokalnie interpretując przepisy o rachunkowości oraz o podatku dochodowym, za środek trwały uznają składnik majątkowy przekraczający jednostkową wartość zakupu 10 000 zł. Składnik majątkowy o niższej wartości w myśl Regulaminu Podlaskie Lokalnie nie jest środkiem trwałym, o ile nie stanowi inaczej polityka rachunkowości Wnioskodawcy.

Co się dzieje po zakończeniu Inicjatywy z dziełem stworzonym w trakcie jego realizacji?

Jeśli chodzi o dzieła, które zostały stworzone przez uczestników projektu, to takie dzieło może pozostać u członków grupy nieformalnej.

Czy stworzony lub zakupiony w ramach Inicjatywy sprzęt może być przekazany?

Tak, może. Realizatorzy muszą być właścicielami pozyskanego w ramach dotacji sprzętu przez 5 lat od dnia zakupu, jednak mogą taki sprzęt np. przekazać w użyczenie (poprzez umowę) grupie nieformalnej. Istotne jest, aby w takiej umowie zapisać, że sprzęt może być wykorzystywany do celów społecznych, tzn. zgodnie z potrzebami, z jakimi został zakupiony w ramach dotacji, tak żeby w praktyce nie stał się prywatną własnością biorącego w użyczenie.

Skip to content